Diarienummer STN-0498/2017
Titel Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar 2017
Startdatum 2017-04-27
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument