Diarienummer STN-0030/2018
Titel Revidering av delegationsordning för stadsmiljö- och tekniska nämnden
Startdatum 2018-01-12
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument