Diarienummer SAN-0175/2017
Titel Upphandling av familjerådgivning
Startdatum 2017-10-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument