Diarienummer SAN-0147/2017
Titel Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2017
Startdatum 2017-08-29
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument