Diarienummer SAN-0141/2016
Titel Handlingsplan för mottagande av ensamkommande barn
Startdatum 2016-09-28
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument