Diarienummer SAN-0098/2016
Titel Bostäder inom socialtjänsten
Startdatum 2016-06-23
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument