Diarienummer SAN-0035/2018
Titel Uppdrag - Sommaraktiviteter inom ekonomiskt bistånd
Startdatum 2018-02-22
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument