Diarienummer SAN-0003/2018
Titel Uppföljning av social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan per den 31 december 2017
Startdatum 2018-01-15
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument