Diarienummer KS-0649/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till äldrenämnden 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument