Diarienummer KS-0460/2015
Titel Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad
Startdatum 2015-07-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för ny spårvagnsdepå i Rissne för tvärbanan Kistagrenen i Sundbybergs stad 2015-07-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Planuppdrag för ny spårvagnsdepå i Rissne för Tvärbanan Kistagrenen i Sundbybergs stad 2015-08-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Information inför eventuellt planuppdrag för ny spårvagnsdepå i Rissne för tvärbanan Kistagrenen i Sundbybergs stad 2015-09-04 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 14 september 2015 - Ansökan om planbesked för ny spårvagnsdepå i Rissne för tvärbanan Kistagrenen i Sundbybergs stad 2015-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2015 - Planuppdrag för ny spårvagnsdepå i Rissne för Tvärbanan Kistagrenen i Sundbybergs stad 2015-11-11 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om samråd 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Planbeskrivning för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne - samrådshandling 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta för Tvärbanans spårvagnsdepå - Samrådshandling 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
PM Belysningskontaminering från Sweco 2016-11-22 Inkommande Visa dokumentet
Reviderad rapport för buller och stomljud, Rissnedepån från Tyréns 2016-12-20 Inkommande Visa dokumentet
PM Åtgärder för luftburet buller och PM för åtgärder stomljud, från Tyréns 2016-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Dagvattenutredning från Sweco 2016-10-28 Inkommande Visa dokumentet
Riskanalys från Brandskyddslaget 2016-10-28 Inkommande Visa dokumentet
Rapport magnetfältsbedömning från Sweco 2016-11-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om samråd 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Rissnedepån 27 nov - samrådshandling 2017-11-27 Inkommande PUL
Expediering av underrättelse per e-post och post enligt sändlista om samråd för detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2017-11-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på begäran om anstånd och beviljat anstånd t.o.m. 22 februari 2018 för kultur- och fritidsnämnden 2017-11-28 Utgående Visa dokumentet
S1. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-11-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S2. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2017-12-10 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämndens 2017-12-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S4. Samrådsyttrande från Skanova 2018-01-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S5. Samrådsyttrande från Trafikverket 2018-01-12 Inkommande Visa fil
1, 2