Diarienummer KFN-0046/2018
Titel Svar på medborgarförslag - Underbara Tornparken, vinter 2017/18
Startdatum 2018-02-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Medborgarförslag - Underbara Tornparken -vinter 2017/18 2018-02-02 Inkommande PUL
Svar på medborgarförslag - Underbara Tornparken, vinter 2017/18 2018-02-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på medborgarförslag - Underbara Tornparken, vinter 2017/18 2018-02-15 Upprättat Visa dokumentet