Diarienummer KFN-0020/2018
Titel Svar på medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år
Startdatum 2018-01-15
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 2018-01-15 Inkommande PUL
Svar på medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år 2018-02-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet