Diarienummer KFN-0018/2018
Titel Svar på medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till fyra timmar
Startdatum 2018-01-15
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2018-01-15 Inkommande PUL
Svar på medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till fyra timmar 2018-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till fyra timmar 2018-02-21 Upprättat Visa dokumentet