Diarienummer KFN-0001/2018
Titel Samlingsärende för kultur- och fritidsnämnden år 2018
Startdatum 2018-01-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument