Diarienummer GGN-0231/2017
Titel Uppdrag att inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal
Startdatum 2017-04-26
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument