Diarienummer BTN-0501/2017
Titel LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 136-138, Bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet, fasadändring och tillbyggnad samt marklov för stödmurar och ändring av marknivåer
Startdatum 2017-06-15
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-06-15 Inkommande PUL
Följebrev 2017-06-15 Inkommande PUL
Handlingsförteckning 2017-06-15 Inkommande PUL
Tillgänglighetsutlåtande 2017-06-15 Inkommande PUL
Brandskyddsbeskrivning 2017-06-15 Inkommande PUL
Situationsplan 2017-06-15 Inkommande PUL
Planritningar 2017-06-15 Inkommande PUL
Fasadritningar 2017-06-15 Inkommande PUL
Ritning - sektioner 2017-06-15 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-06-19 Utgående PUL
Miljöenheten anmäler medverkan angående Lådmakaren 3 2017-06-19 Inkommande PUL
Lådmakaren 3 KS-0500/2014 Jenny Beijar 2017-06-28 Inkommande PUL
LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 136-138, Bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet, fasadändring och tillbyggnad samt Marklov för stödmurar och ändring av marknivåer 2017-06-30 Utgående PUL
begäran om komplettering 2017-06-30 Utgående PUL
SV: ang kompletteringar och planärendet 2017-08-07 Utgående PUL
Begäran om komplettering 2017-08-08 Utgående PUL
Fråga ang bygglov 2017-08-14 Utgående PUL
Komplettering 2017-08-17 Inkommande PUL
Komplettering - Sammanställning BTA 2017-09-15 Inkommande PUL
beg om förtydliganden gällande BTA. 2017-09-27 Utgående PUL
Komplettering - Planritning, plan 3 2017-09-27 Inkommande PUL
handlingar inför t. samråd, Engelska skolan 2017-10-16 Utgående PUL
DP ö.k. t. MÖD. 2017-10-26 Inkommande PUL
fråga ang p-platser för skolan 2017-11-30 Utgående PUL
ang samråd Engelska skolan 2017-12-08 Utgående PUL
ang personalparkering för skolverksamheten 2017-12-08 Inkommande PUL
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna § 145 2017-12-11 2017-12-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 - LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 136-138, Bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet, fasadändring och tillbyggnad samt Marklov för stödmurar och än 2017-12-13 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-12-14 Utgående Visa dokumentet
Expediering av beslut till sökande 2017-12-14 Utgående PUL
Handlingar inför tekniskt samråd del 1 2017-12-15 Inkommande PUL
Handlingar inför tekniska samråd del 2 2017-12-15 Inkommande PUL
Handlingar inför teknisk samråd del 3 2017-12-15 Inkommande PUL
Tekniskt samråd torsdag 21/12 kl 09 2017-12-15 Utgående PUL
SAVAB ang fettavskiljare och matavfallskvarn. Oklart om rumshöjder i källare räcker till. 2017-12-18 Inkommande PUL
Ang: inför tekniskt samråd, frågor på inlämnat underlag 2017-12-19 Inkommande PUL
SV: angående fettavskiljare och matavfallskvarn 2017-12-19 Inkommande PUL
LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 136-138, Bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet, fasadändring och tillbyggnad samt marklov för stödmurar och ändring av marknivåer. Protokoll från tekniskt samråd 2017-12-20 Utgående PUL
SV: angående fettavskiljare och matavfallskvarn, Lådmakaren 3, Engelska skolan. Ok från SAVAB. 2017-12-20 Inkommande PUL
Remiss BSB till SSBF 2017-12-22 Utgående PUL
Komplettering inför startbesked - kontrollplan 2018-01-01 Inkommande PUL
Komplettering inför startbesked - byte av KA 2018-01-09 Inkommande PUL
Ansökan - Byte av kontrollansvarig 2018-01-16 Inkommande PUL